PROGRAM

Programmet för Energy Summit 2017 är inte klart ännu.

Nedan är programmet från 2016:

Tisdag 13 september 2016

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00Peter Alestig och Emmylou Tuvhag, Svenska Dagbladet, inleder konferensen.
09:10KEYNOTE SPEAKER

Roadmap for the Energy union
 • Trends in EU and globally
 • 2016 - "The year of delivery", current state
 • Perspectives on deregulation
 • How is the commission dealing with energy nationalism?
 • New EU laws and rules to be implemented
Pierre Schellekens, vice kabinettschef hos EU-kommissionär Miguel Arias Cañete.
09:50Energikommissionens arbete med en långsiktig energiöverkommelse
 • Sverige och Energiunionen - hur kan den påverka marknaden?
Bo Diczfalusy, administrativ chef, Energikommissionen.
10:30Förmiddagskaffe
11:00
PANELDISKUSSION

Framtidens energimix i Sverige och Europa
 • Hur kan omställningen till mer hållbart och förnybart ske?
 • Behövs det politiska beslut?
 • Hur ska framtidens marknad se ut?
 • Hur kan olika energislag samverka?
 • Hur skapar vi en energimix som klarar effektbehovet i framtiden?
Dr. Johan Lindahl, talesperson, Svensk Solenergi.
Lina Palm, Senior Political Advisor, Uniper Sverige.
Lennart Söder, professor i kraftsystem, KTH.
Hans Kreisel,vd och koncernchef vid Skellefteå Kraft.
11:35Vilka möjligheter och utmaningar finns i ett förnybart energisystem?
 • Marknadsbild
 • Strategival
 • Hur möter vi klimatutmaningen med förtsatt tillväxt och konkurrenskraft?
 • Hur skapas ett energisystem som fasar ut koldioxiden?
 • Kommande investeringar i förnybar produktion
 • Kärnkraftsfrågan
Magnus Hall, koncernchef, Vattenfall.
12:15Digitalisering i ett nordiskt energisystem
 • Användning av IT teknologi för att nå EUs klimatmål
 • Användning av IT teknologi för effektiv nätdrift
 • Användning av IT teknologi för att optimera nätinvesteringar och underhåll
Jenny Edfast, Affärschef Energy, Rejlers och Thomas Pettersen, VD Rejlers Embriq.
12:30Lunch
13:30Fortums syn på framtiden, marknaden och strategiska utmaningar
 • Så löser vi effektsituationen när kärnkraften fasas ut
 • Framtidens energimix bestäms redan nu
 • Den svenska energiomställningen - försvåra eller underlätta?
Per Langer, vd, Fortum Sverige.
14:10Framtida möjligheter inom elhandeln
 • Nya förutsättningar med centraliserad HUBB och elhandlarcentrisk modell
 • Nya möjligheter för kunderna med egenproducerad elenergi
 • Nya möjligheter för kunderna att reducera riskerna i sin egen värdekedja
Ulf Dahlin, vd, Energi Sverige.
14:40Vattenkraftens roll i framtidens energisystem
 • En väg framåt mot det hållbara kraftsystemet
 • Möjligheter till kapacitetshöjning
Hans Kreisel är vd och koncernchef vid Skellefteå Kraft.
15:00Kaffe
15:30Hur kan effektsituationen förbättras medan kärnkraften fasas ut?
 • Balansfrågan
 • Kapacitetsmarknad
 • Efterfrågeflexibilitet, hur är systemet tänkt att fungera?
 • Blir det en utvidgning av transmissionssamarbetet i Norden eller spelar vi landskamper?
Mikael Odenberg, generaldirektör, Svenska Kraftnät.
16:10Vägval för Sveriges framtida elförsörjning bortom 2030
 • Hur ser den framtida elanvändningen och eltillförseln ut?
 • Hur påverkas utvecklingen av regelverk och nya teknologier?
 • Vad får det för konsekvenser för miljö och ekonomi?
Karin Byman, Expert & Senior Project Manager Energy, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
16:40PANELDISKUSSION

Industrins framtida energibehov och dess roll i energiomställningen
 • Industrins framtida energibehov
 • Vilken roll har industrin i energiomställningen?
 • Kan industrin anpassa sig till att klara av variationer i energitillförseln?
 • Nya lösningar för energieffektivisering
Mårten Söderlund, affärsutvecklare, Kemira.
Mihkel Laks, energichef, Volvo Car Corporation.
Maria Sunér Fleming, ansvarig energi och klimat, Svenskt Näringsliv.
Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige.
17:10-18:10Nätverksmingel med tilltugg

Onsdag 14 september 2016

08:30Morgonkaffe
09:00Moderatorerna inleder dag 2
09:10Vad innebär Sveriges energiomställning?
 • Hur kan Sverige kombinera ekonomisk tillväxt med minskade klimatutsläpp?
 • Hur mycket ska politiken styra i den framtida energimarknaden?
 • Styrmedel för energieffektivisering
 • Kapacitetsmarknader
 • Smarta elnät
Energiminister Ibrahim Baylan.
09:40Möjligheter och utmaningar på den framtida energimarknaden
 • Aktiva kunder ger nya affärsmöjligheter
 • Hållbarhet som konkurrensfördel
Jonas Abrahamsson, koncernchef, E.ON Sverige.
10:20Förmiddagskaffe
10:50Smart energi förändrar energisektorn
 • Gemensamt skapar vi de nya systemen!
Thomas Korssell, vd, SEK Svensk Elstandard.
11:20PANELDISKUSSION

Hur stimulera investeringar i produktion?
 • Vad händer globalt och inom EU?
 • Kommer våra stödsystem att styra alla elproduktionsinvesteringar till vind/sol och bio?
 • Hur kan investeringar i produktion stimuleras?
Charlotte Bergqvist, vd, Trinda Energy.
Helena Nielsen, Transaction Manager, Vattenfall.
Annika Korzinek, chef för den politiska avdelningen, EU-kommissionens representation i Sverige.
11:50Framtidens elsystem - mycket småskaligt och lagring och kanske ingen kärnkraft

Anna Nordling, Manager Energy, WSP Sverige.
12:00Lunch
13:00Skillnaden på el och el - behov av en ny marknadsmodell
 • Dagens marknadskonstruktion bygger på att all el behandlas likadant
 • Framtidens elförsörjningssystem måste anpassas till olika krav och förutsättningar som stabilitet vs. småskalighet
 • Hur kan vi lösa problemet att den storskaliga elproduktionen i många fall inte får kostnadstäckning?
Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige.
13:30Varför investerar Folksam i elnät?
 • Hållbarhet och ekonomiskt värdeskapande – går det att förena?
 • Hur kan nya ägare bidra till att utveckla elnät?
 • Nästa generations energiinfrastruktur
Jens Henriksson, vd, Folksam.
14:10Smartare nät och nya affärsmodeller
 • Globala trender och energibolagens roll på marknaden
 • En uppkopplad värld, synergier med telekom
 • IT, en kritisk resurs och kompetens
 • Tjänster och affärsmodeller – internationella exempel
Erik Hedström, Head of Business Development Energy & Utilities, Ericsson.
14:50Eftermiddagskaffe
15:20Energilager - en game changer för det nya energisystemet?
 • Hur kan energilager lösa de nya utmaningar som elsystemet ställs inför?
 • Lagringstekniker och deras tillämpningar
 • Teknisk/ekonomisk utveckling av lagringstekniker med fokus på batterilager
 • Hur kan energilager påverka det traditionella elsystemet
 • En vision av ett framtida elsystem där energilager tagit en betydligt större plats än i dagens elsystem
Bo Normark, Smart Grids and Energy Storage,
KIC InnoEnergy.
16:00PANELDISKUSSION

Marknadsdesign
 • Jämförelse med andra länder (England, Tyskland mm)
 • Vad händer om/när Supplier Centric Model införs?
 • Vilka möjligheter skapas för mer kundanpassade lösningar?
 • Nya affärsmodeller
 • Vilken blir elnätbolagens roll i affären med kund, försvinner den?
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Ingemar Nilsson, Socialdemokraterna och Energikommissionen
Catherine Lillo, Senior Advisor, Svensk Energi
16:30Konferensen avslutas